Disclaimer

Gebruik van de website(s) van Animalis Dier-, Fok- & Showbenodigdheden VOF (hierna te noemen Animalis) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website(s) betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. 

Aansprakelijkheid
Animalis besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van of de informatie op de site(s) en sites die verbonden/gelinkt zijn naar deze sites, wordt door Animalis uitdrukkelijk afgewezen. Animalis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Animalis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de site(s). 

Geen garanties
De inhoud van de site(s) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site(s) wordt gepubliceerd of waartoe via de site(s) toegang wordt geboden. Animalis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de site(s), om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De site(s) kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Animalis garandeert niet dat de site(s) vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op de site(s) afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Animalis en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site(s). De gebruiker van de site(s) is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van de site en derhalve volledig voor eigen risico. Deze site is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van de site(s) niet is toegestaan de inhoud van de site(s) te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Animalis.